Brandgans

De brandgans is beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor beheer en bestrijding van de brandgans is een ontheffing noodzakelijk. Beheer en bestrijding van de brandgans vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van de ontheffing (zomerperiode). Ontheffing ganzen in de zomerperiodeDe Faunabeheereenheid heeft ontheffing voor beheer van ganzen, waaronder brandganzen, in de zomerperiode die het … Read More

Canadese gans

De Canadese gans is beschermd onder de Wet natuurbescherming. VrijstellingenDe minister heeft de Canadese gans landelijk vrijgesteld: schadeveroorzakende Canadese ganzen mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers. In aanvulling op wat is toegestaan bij de landelijke vrijstelling, is het toegestaan om op te treden van een … Read More

Damhert

Damherten zijn onder de Wet natuurbescherming beschermd. Ze komen in Zuid-Holland voornamelijk voor in en rond het duingebied tussen Den Haag en Noordwijk. De provincie Zuid-Holland heeft jachtaktehouders met toestemming van de Faunabeheereenheid aangewezen om in de gehele provincie Zuid-Holland gewonde of zieke damherten uit hun lijden te verlossen en … Read More

Ekster

De ekster is een beschermde diersoort.  OntheffingDe Faunabeheereenheid heeft op het ogenblik geen ontheffing voor de bestrijding van eksters. Downloads

Exoten en verwilderde dieren

Het is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 3.18 Wet natuurbescherming. De volgende besluiten zijn hiervoor van kracht: Aanwijzingsbesluit 2012 Aanvulling op … Read More

Fazant

Jacht: De fazant behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op de fazantenhennen is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 december, de jacht op de fazantenhanen van 15 oktober tot en … Read More

Grauwe gans

De grauwe gans is beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor beheer en bestrijding van de grauwe gans is een ontheffing noodzakelijk. Beheer en bestrijding van de grauwe gans vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van de ontheffingen (zomerperiode en winterperiode). Ontheffing ganzen in de zomerperiodeDe Faunabeheereenheid heeft ontheffing voor beheer van ganzen, waaronder grauwe ganzen, … Read More

Haas

Jacht:De haas behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op de haas is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 december. De jachthouder kan in deze periode de haas bejagen. Ontheffing:De Faunabeheereenheid heeft … Read More

Houtduif

Jacht: De houtduif behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op de houtduif is ieder jaar geopend van 15 oktober tot en met 31 januari. De jachthouder kan in deze periode de houtduif bejagen. Vrijstelling: … Read More

Kauw

De kauw behoort tot de beschermde inheemse diersoorten. VrijstellingDe minister heeft de kauw landelijk vrijgesteld: Kauwen mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers ter bescherming van diverse belangen. In het faunabeheerplan kauw van de Faunabeheereenheid is aangegeven hoe de vrijstelling wordt uitgevoerd. OntheffingIn aanvulling op de landelijke vrijstelling … Read More

Knobbelzwaan

De knobbelzwaan is een beschermde diersoort.  Provinciale vrijstellingDe provincie heeft knobbelzwanen vrijgesteld (verjagend afschot en bewerken van eieren) ter voorkoming van vooral landbouwschade. Van deze vrijstelling kan op het ogenblik geen gebruik worden gemaakt. Downloads

Kolgans

De kolgans is beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor beheer en bestrijding van de kolgans is een ontheffing noodzakelijk. Beheer en bestrijding van de kolgans vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van de ontheffingen (zomerperiode en winterperiode). Ontheffing ganzen in de zomerperiodeDe Faunabeheereenheid heeft ontheffing voor beheer van ganzen, waaronder kolganzen, in de zomerperiode die … Read More

Konijn

JachtHet konijn behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De jacht op het konijn is ieder jaar geopend van 15 augustus tot en met 31 januari. De jachthouder kan in deze periode het konijn bejagen. VrijstellingDe minister … Read More

Meeuw

Kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw en stormmeeuw zijn beschermde diersoorten.  In de Omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland (§ 3.9.2 Nestbehandeling vogels en § 3.9.3 Directe schadebestrijding) is een vrijstelling geregeld voor het beheer van kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw. Het voorgenomen beheer dient in overeenstemming te zijn met wat hierover in het faunabeheerplan is … Read More

Rat, muis en mol

Afhandeling bruine en zwarte rat via de FaunabeheereenheidEen aanvraag voor ontheffing voor beheer en schadebestrijding moet in de meeste gevallen bij de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBEZH) worden ingediend. De FBEZH vraagt – in overleg met de indiener – de ontheffing aan bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). De ODH beslist over de … Read More

Ree

Reeën zijn beschermd. Ze komen in Zuid-Holland voornamelijk voor in en rond de duingebieden en in De Biesbosch, De Hoeksche Waard, op Goeree-Overflakkee, Voorne en in het Havengebied van Rotterdam. De provincie Zuid-Holland heeft jachtaktehouders met toestemming van de Faunabeheereenheid aangewezen om in de gehele provincie Zuid-Holland gewonde of zieke reeën … Read More

Roek

De roek is een beschermde diersoort.  OntheffingDe Faunabeheereenheid heeft op het ogenblik geen ontheffing voor de bestrijding van roeken. Downloads

Smient

De smient is een beschermde diersoort.  VrijstellingDe provincie heeft de smient vrijgesteld: In de periode 1 oktober tot en met 31 maart kunnen smienten van diverse gewassen worden verjaagd met het geweer. Om op te treden is toestemming nodig van de Faunabeheereenheid. De bestrijding wordt uitgevoerd onder strikte voorwaarden.Van deze vrijstelling kan … Read More

Vos

De vos behoort tot de beschermde inheemse diersoorten. VrijstellingDe minister heeft de vos landelijk vrijgesteld: Vossen mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers ter bescherming van diverse belangen. In het faunabeheerplan vos van de Faunabeheereenheid is aangegeven hoe de vrijstelling wordt uitgevoerd. OntheffingHet gebruik van kunstlicht en bestrijding … Read More

Wilde eend

Jacht: De wilde eend behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild.De jacht op wilde eenden is ieder jaar geopend van 15 augustus tot en met 31 januari. De jachthouder kan in deze periode de wilde eend bejagen. … Read More

Zwarte Kraai

De zwarte kraai behoort tot de beschermde inheemse diersoorten. VrijstellingDe minister heeft de zwarte kraai landelijk vrijgesteld: Zwarte kraaien mogen gedurende het gehele jaar worden bestreden door of namens de grondgebruikers ter bescherming van diverse belangen. In het faunabeheerplan zwarte kraai van de Faunabeheereenheid is aangegeven hoe de vrijstelling wordt uitgevoerd. … Read More