De Faunabeheereenheid Zuid-Holland (de FBE) is een stichting waarin de jachthouders van Zuid-Holland samenwerken. Naast de jachthouders zijn ook maatschappelijke organisaties in het bestuur vertegenwoordigd. Het werkgebied van de FBE is de gehele provincie Zuid-Holland. De belangrijkste taak van de FBE, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming, is het beheer van populaties dieren en het voorkomen of beperken van schade die wilde dieren aanrichten aan onder andere de volksgezondheid en openbare veiligheid, de vliegveiligheid, de landbouw en aan flora en fauna.

De provincie Zuid-Holland stelt het beleid op waarbinnen de FBE werkt. Op basis van dit beleid stelt de FBE een faunabeheerplan op en vraagt aan Gedeputeerde Staten toestemming voor uitvoering. In het faunabeheerplan beschrijft de FBE welke schadebeperkende maatregelen en welk beheer zij wil inzetten. Schadebeperkende maatregelen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van rasters en het inzetten van werende middelen. Beheermaatregelen zijn bijvoorbeeld afschot en het bewerken van eieren.

Het jachthouderschap is verbonden met de eigendom van de grond, iedere grondeigenaar is tevens jachthouder. Bij verpachting gaat het jachtrecht in principe over naar de pachter. Het jachtrecht kan ook worden verhuurd. In het bestuur van de FBE hebben daarom, naast de vertegenwoordiger van maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van organisaties van grondeigenaren, grondgebruikers en jagers zitting.

Vertegenwoordigers van de in de FBE samenwerkende organisaties vormen, samen met een onafhankelijke voorzitter, het bestuur van de FBE. De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd door het bestuur van de faunabeheereenheid op voordracht van Gedeputeerde Staten (art. 5.9 Omgevingsverordening Zuid-Holland).

De in de FBE samenwerkende organisaties zijn: Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer, LTO Noord, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren en de Vereniging Boerennatuur Zuid-Holland.

De FBE houdt kantoor in het provinciehuis te Den Haag. Het bureau bestaat uit een directeur en vier medewerkers.