Faunabeheerplan

De belangrijkste taak van de Faunabeheereenheid is het beheer van populaties dieren en het voorkomen of beperken van schade die wilde dieren aanrichten aan onder andere de volksgezondheid en openbare veiligheid, de vliegveiligheid, de landbouw en aan flora en fauna.

De noodzaak voor het beheer moet in een faunabeheerplan worden omschreven. In het plan staan ook de maatregelen die zullen worden uitgevoerd. Gedeputeerde Staten keuren het plan goed. Om uitvoering van het plan mogelijk te maken, verleent GS vervolgens ontheffing. De looptijd van een faunabeheerplan is over het algemeen vijf of zes jaar.

Bekijk hier de faunabeheerplannen die in Zuid-Holland van kracht zijn.

Ontheffingen en Vrijstellingen

Op grond van de Wet natuurbescherming zijn de meeste inheemse zoogdieren en alle inheemse vogels beschermd. Dit heeft onder andere tot gevolg dat hun nesten en holen niet mogen worden verstoord en dat ze niet mogen worden gedood. Ook voor exoten en verwilderde dieren geldt een (lichter) beschermingsregime.

Ter voorkoming van schade aan o.a. de landbouw, de verkeers- en vliegveiligheid, volksgezondheid en flora en fauna worden er uitzonderingen gemaakt op deze bescherming.

Hier vindt u, per diersoort, informatie over de algemene regelingen die in Zuid-Holland van kracht zijn. De algemene regelingen zijn: een landelijke jachtregeling, een landelijke vrijstellingsregeling, een provinciale vrijstellingsregeling, enkele provinciale aanwijzingen/opdrachten en meerdere provinciale ontheffingen die op basis van een faunabeheerplan aan de FBE zijn verleend.

Naast deze algemene regelingen worden er op beperkte schaal individuele ontheffingen verleend. Informatie over deze ontheffingen is hier niet opgenomen.

Bekijk hier de Ontheffingen en Vrijstellingen die in Zuid-Holland van kracht zijn.