Ganzen

Grauwe gans, brandgans, kolgans, Canadese gans, nijlgans, soepgans en Indische gans in Zuid-Holland

Beleid en faunabeheerplan
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) heeft in haar beleid vastgelegd hoe ze de schade die wordt aangericht door de nog steeds groeiende ganzenpopulatie wil beperken. In het faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2015 – 2020 geeft de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (de FBE) uitwerking aan dit beleid.

GS wil de inheemse standganzenpopulatie duurzaam in stand houden waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen de omvang van de populaties en de bescherming van de (vlieg)veiligheid, volksgezondheid, flora en fauna, landbouwgewassen en de beschikbare gelden voor de uitkering van een tegemoetkoming voor geleden schade. Daartoe is afgesproken om de populatie standganzen te reduceren tot een niveau waarop de schade acceptabel zal zijn.

In een brief aan B&W van alle Zuid-Hollandse gemeenten, de hoogheemraadschappen en waterschappen heeft GS partijen medewerking gevraag bij de uitvoering van het provinciale ganzenbeleid.
De brief kunt u hieronder downloaden.

Wintergasten
Wintergasten – de trekganzen die gedurende enige tijd in de winterperiode in ons land verblijven – mogen tijdens de winterrustperiode op alle percelen met gras, oogstresten en groenbemesters en in de natuurgebieden foerageren en rusten.

Nestbewerking
Nesten en eieren van ganzen mogen in het voorjaar bewerkt worden. Hieronder kunt u het protocol voor ei- en nestbewerking downloaden.

Regiogroepen en regioplannen
Ten behoeve van het ganzenbeheer heeft de FBE vier regiogroepen in het leven geroepen waarin de plaatselijke beheerders en grondgebruikers afspraken maken en samenwerken om de problemen beheersbaar te maken. In deze groepen zijn wildbeheereenheden, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Zuid-Hollands Landschap, LTO Noord, Rotterdam The Hague Airport, waterschappen, Rijkswaterstaat en gemeenten vertegenwoordigd. Alle partijen in de regiogroepen beseffen de grote inspanningen die moeten worden geleverd om de gestelde doelen te realiseren. Zij hebben ingestemd met het faunabeheerplan en hebben toegezegd zich maximaal te zullen inspannen om het gestelde doel te realiseren. Daarbij hebben ze wel aangegeven dat medewerking en samenwerking van alle partijen inclusief de provincie noodzakelijk is.

U kunt hieronder het faunabeheerplan en de vier bijbehorende regioplannen downloaden.

Tellingen
Wildbeheereenheden en terreinbeheerders tellen ieder jaar, in juli, de ganzen in Zuid-Holland.
U kunt hier het laatste telrapport downloaden.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
DOCXbrief gemeenten en waterschappen faunabeheer ganzen2015
PDFFaunabeheerplan ganzen bijlage regio Delfland en Schieland2015 / 2020
PDFFaunabeheerplan ganzen bijlage regio Noordelijke Delta2015 / 2020
PDFFaunabeheerplan ganzen bijlage regio Veenweiden2015 / 2020
PDFFaunabeheerplan ganzen bijlage regio Zuid-Holland-Noord2015 / 2020
PDFFaunabeheerplan ganzen Zuid-Holland2015 / 2020
PDFProtocol nestbewerking ganzen2019