Ontheffingen en vrijstellingen

 
 
Op grond van de Wet natuurbescherming zijn de meeste inheemse zoogdieren en alle inheemse vogels beschermd. Dit heeft onder andere tot gevolg dat hun nesten en holen niet mogen worden verstoord en dat ze niet mogen worden gedood. Ook voor exoten en verwilderde dieren geldt een (lichter) beschermingsregime.

Ter voorkoming van schade aan o.a. de landbouw, de verkeers- en vliegveiligheid, volksgezondheid en flora en fauna worden er uitzonderingen gemaakt op deze bescherming.

Hier vindt u, per diersoort, informatie over de algemene regelingen die in Zuid-Holland van kracht zijn. De algemene regelingen zijn: een landelijke jachtregeling, een landelijke vrijstellingsregeling, een provinciale vrijstellingsregeling, enkele provinciale aanwijzingen/opdrachten en meerdere provinciale ontheffingen die  op basis van een faunabeheerplan aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (de FBE) zijn verleend. 

De faunabeheerplannen vindt u elders op deze website. 

Naast deze algemene regelingen worden er op beperkte schaal individuele ontheffingen verleend. Informatie over deze ontheffingen is hier niet opgenomen.
 
Brandgans
Canadese gans
Damhert
Ekster
Exoten en verwilderde dieren
Fazant
Grauwe gans
Haas
Houtduif
Kauw
Knobbelzwaan
Kolgans
Konijn
Meeuw
Rat, muis en mol
Ree
Roek
Smient
Vos
Wilde eend
Zwarte kraai