Rat, muis en mol

Voor welk type geweer en welke diersoort heeft u ontheffing nodig?
Als u als jachthouder optreedt in uw eigen jachtveld, heeft u op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 3.26 Wnb) geen ontheffing nodig voor afschot van de zwarte rat, bruine rat en huismuis. U kunt als jachthouder ook toestemming geven aan een andere jachtaktehouder om in uw jachtveld de drie genoemde soorten met een kogel- of hagelgeweer te bestrijden. Deze jachtaktehouder heeft dan geen ontheffing nodig.
Daarentegen is voor het gebruik van een luchtdrukgeweer, ook als u als jachthouder in het eigen jachtveld optreedt, bij de bestrijding van deze drie diersoorten wél een ontheffing nodig. Dit komt doordat een luchtdrukgeweer niet voldoet aan de regels die in de Wnb aan het geweer zijn gesteld. Voor de vier andere genoemde diersoorten (de mol, de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis) is het gebruik van zowel het geweer als het gebruik van het luchtdrukgeweer ontheffingsplichtig.

Ontheffing(en) in Zuid-Holland
In de laatste week van augustus is een nieuwe ontheffing verleend voor het bestrijden van ratten met gebruik van een luchtdrukgeweer. Deze ontheffing, inclusief alle geldende voorschriften, is hieronder te downloaden.

Voor welke locatie heeft u een ontheffing nodig?
Voor alle zeven genoemde diersoorten is een ontheffing nodig als het jachtveld waarbinnen de schadebestrijding met het geweer plaatsvindt, afwijkt van de regels die de Wnb in artikel 3.26 aan een jachtveld stelt. In de provincie Zuid-Holland wordt alleen dan een ontheffing van de oppervlakte-eisen verleend, als er door fysieke barrières geen mogelijkheid bestaat om aan de oppervlakteregels te voldoen. Dit is zo geregeld in artikel 3.6 van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland. Dit betekent dat altijd eerst nagegaan moet worden of er via een aangrenzend jachtveld een zodanige combinatie mogelijk is dat het eigen jachtveld aan de regels voldoet. Dit kan bijvoorbeeld via doorverhuur, als de jachthuurovereenkomst dit toestaat, of via een wijziging van de jachthuurovereenkomsten. Is het fysiek wel mogelijk maar wil de betrokken jachthouder, de verhuurder van het jachtrecht of de grondgebruiker hier niet aan meewerken, dan krijgt u toch geen ontheffing.
Een ontheffing is ook nodig als de schadebestrijding van deze diersoorten met (luchtdruk)geweer binnen de bebouwde kom zal gaan plaatsvinden.

Is ontheffing nodig voor?DodenGebruik geweerGebruik luchtdrukgeweerBinnen bebouwde komAfwijking van jachtveldvereisten
Zwarte rat, bruine rat, huismuis (binnen en buiten gebouwen en op erven)NeeNeeJaJaJa
Mol (binnen en buiten gebouwen en op erven)NeeJaJaJaJa
Bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis binnen gebouwen en op ervenNeeJaJaJaJa
Bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis buiten gebouwen en buiten ervenJaJaJaJaJa

Afhandeling huismuis, mol, bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis via de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
Een aanvraag voor ontheffing voor bestrijding van de huismuis, de mol, de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis dient u in bij de ODH. Voor meer informatie en voor het indienen van een verzoek om ontheffing kunt u contact opnemen met de ODH via vergunningen@odh.nl.

Afhandeling bruine en zwarte rat via de Faunabeheereenheid (FBE)
De FBE heeft een ontheffing voor bestrijding van ratten met een luchtdrukgeweer. Deze ontheffing maakt bestrijding zowel overdag als ’s nachts mogelijk. Personen met een jachtakte óf die met goed gevolg een erkend jachtexamen hebben afgelegd kunnen toestemming aanvragen via Dora.

Bestrijding ratten met een luchtdrukgeweer in jachtveld, privéterrein of bedrijfsterrein
De jachthouder (dit kan ook de grondeigenaar of grondgebruiker zijn) kan via Dora toestemming aanvragen voor gebruik van de ontheffing voor bestrijding van ratten met een luchtdrukgeweer in het jachtveld, privéterrein of bedrijfsterrein.

Bestrijding ratten met een luchtdrukgeweer op publieke locaties binnen de bebouwde kom
Voor de bestrijding van ratten met een luchtdrukgeweer op voor publiek toegankelijke locaties binnen de bebouwde kom kan de jachthouder (meestal de grondeigenaar) toestemming aanvragen via een plan van aanpak. De FBE levert hiervoor een format opdat het voor de aanvrager duidelijk is wat in het plan moet worden opgenomen.

Voor meer informatie en het aanvragen van het format kunt u contact opnemen met de FBE via info@fbezh.nl.

U kunt de ontheffing hieronder downloaden.

Type DocumentNaamJaar
PDFOntheffing Rat Luchtdrukgeweer2022