Rat, muis en mol

Afhandeling ontheffingsverlening bestrijding van o.a. ratten

Afhandeling bruine en zwarte rat via de Faunabeheereenheid
Een aanvraag voor ontheffing voor beheer en schadebestrijding moet in de meeste gevallen bij de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBEZH) worden ingediend. De FBEZH vraagt – in overleg met de indiener – de ontheffing aan bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). De ODH beslist over de aanvraag en neemt een besluit namens de provincie Zuid-Holland. In tegenstelling tot de eerdere aankondiging in 2019 dat deze werkwijze niet geldt voor de bestrijding van de zwarte rat, de bruine rat, de huismuis, de mol, de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis, wordt voor bruine rat en zwarte rat toch de procedure via de FBEZH gevolgd.
Hieruit volgt dat aanvragen voor de bestrijding van zwarte en bruine rat om ontheffing rechtstreeks bij de FBEZH ingediend moeten worden en niet bij de ODH. Voor de andere genoemde dieren dient u een aanvraag in bij de ODH.

Voor welk type geweer en welke diersoort heeft u ontheffing nodig?
Als u als jachthouder optreedt in uw eigen jachtveld, heeft u op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 3.26 Wnb) geen ontheffing nodig voor afschot van de zwarte rat, bruine rat en huismuis. U kunt als jachthouder ook toestemming geven aan een andere jachtaktehouder om in uw jachtveld de drie genoemde soorten met het geweer te bestrijden. Deze jachtaktehouder heeft dan geen ontheffing nodig.
Daarentegen is voor het gebruik van een luchtdrukgeweer, ook als u als jachthouder in het eigen jachtveld optreedt, bij de bestrijding van deze drie diersoorten wél een ontheffing nodig. Dit komt doordat een luchtdrukgeweer niet voldoet aan de regels die in de Wnb aan het geweer zijn gesteld. Voor de vier andere genoemde diersoorten (de mol, de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis) is het gebruik van zowel het geweer als het gebruik van het luchtdrukgeweer ontheffingsplichtig.

Voor welke locatie heeft u een ontheffing nodig?
Voor alle zeven genoemde diersoorten is een ontheffing nodig als het jachtveld waarbinnen de schadebestrijding met het geweer plaatsvindt, afwijkt van de regels die de Wnb in artikel 3.26 aan een jachtveld stelt. In de provincie Zuid-Holland wordt alleen dan een ontheffing van de oppervlakte-eisen verleend, als er door fysieke barrières geen mogelijkheid bestaat om aan de oppervlakteregels te voldoen. Dit is zo geregeld in artikel 3.6 van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland. Dit betekent dat altijd eerst nagegaan moet worden of er via een aangrenzend jachtveld een zodanige combinatie mogelijk is dat het eigen jachtveld aan de regels voldoet. Dit kan bijvoorbeeld via doorverhuur, als de jachthuurovereenkomst dit toestaat, of via een wijziging van de jachthuurovereenkomsten. Is het fysiek wel mogelijk maar wil de betrokken jachthouder, de verhuurder van het jachtrecht of de grondgebruiker hier niet aan meewerken, dan krijgt u toch geen ontheffing.
Een ontheffing is ook nodig als de schadebestrijding van deze diersoorten met (luchtdruk)geweer binnen de bebouwde kom zal gaan plaatsvinden.

Waar kunt u terecht voor meer informatie
Voor meer informatie en voor het indienen van een verzoek om ontheffing kunt u contact opnemen met de FBEZH via info@fbezh.nl en de ODH via vergunningen@odh.nl

Is ontheffing nodig voor?DodenGebruik geweerGebruik luchtdrukgeweerBinnen bebouwde komAfwijking van jachtveldvereisten
Zwarte rat, bruine rat, huismuis (binnen en buiten gebouwen en op erven)NeeNeeJaJaJa
Mol (binnen en buiten gebouwen en op erven)NeeJaJaJaJa
Bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis binnen gebouwen en op ervenNeeJaJaJaJa
Bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis buiten gebouwenJaJaJaJaJa