Vos

Het huidige Faunabeheerplan Vos Zuid-Holland 2024 – 2031 heeft een looptijd van acht jaar: van 30 januari 2024 tot en met 30 januari 2032. In het plan is beschreven welk vossenbeheer in deze periode in Zuid-Holland wordt uitgevoerd en waarom dit beheer nodig is. In het plan is ook informatie opgenomen over de verspreiding en leefwijze van de vos, het in de vorige faunabeheerplanperiode uitgevoerde beheer en de organisatie van de uitvoering en monitoring van het beheer.

Verspreiding en leefwijze vos

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw kwam de vos uitsluitend voor in het oosten en midden van Nederland. Sinds de jaren zeventig heeft vos zich naar het westen uitgebreid, ook naar Zuid-Holland. Op het ogenblik komt de vos in Zuid-Holland overal boven de grote rivieren voor. Vossen kunnen goed zwemmen maar het is niet waarschijnlijk dat ze brede zeegaten als Haringvliet en Grevelingen zwemmend kunnen oversteken. Tot ongeveer tien jaar geleden waren er geen of nauwelijks vossen op de Zuid-Hollandse eilanden. Waarschijnlijk via bruggen heeft de vos de Zuid-Hollandse eilanden bereikt, o.a. in het havengebied van Rotterdam en op Voorne is het aantal vossen de afgelopen jaren sterk toegenomen.

De vos is actief in de schemering en nacht. Overdag bevindt hij zich op een dekking biedende dag-rustplaats, over het algemeen in dichte vegetatie. De vos komt in vele leefgebieden voor: in bossen, parken, duinen en landbouwgebied maar ook in dorpen en steden. Vossen zijn opportunisten: ze leven van wat zich ter plaatse het gemakkelijkst laat verschalken. Vossen eten muizen, haasachtigen, vogels, kadavers en – vooral in stedelijk gebied – afval. In zomer en herfst eten ze ook fruit en in het voorjaar eieren. Per dag heeft een vos ongeveer vijfhonderd gram voedsel nodig.

Schade

De vos is één van de belangrijkste predatoren van weidevogels en in veel gevallen is de vos zelfs de predator met de meeste impact op populaties weidevogels. Daarnaast predeert hij ook op andere bodembroeders die daardoor sterk in aantal kunnen afnemen. Het faunabeheerplan omvat een uitwerking van het in 2023 vastgestelde provinciale soortenbeleid en dan met name van de maatregel “Voorkomen dan wel beperken van de predatie ter bescherming van kwetsbare soorten waaronder grondbroedende vogels”. Het sluit tevens aan bij het Actieplan boerenlandvogels van de provincie Zuid-Holland waarin de ambitie is vastgelegd om in 2027 grotere populaties akker- en weidevogels te hebben dan in de periode 2013-2015.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDFFaunabeheerplan Vos Zuid-Holland
Geldig van 30 januari 2024 tot en met 30 januari 2032
2024-2032
PDFGoedkeuring faunabeheerplan Vos2024-2031