Canadese gans
Canadese gans

Canadese ganzen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Hoewel trans-Atlantische dwaalgasten in Nederland zijn vastgesteld, zijn de Canadese standganzen in Nederland uitsluitend dieren die niet op eigen kracht, maar door menselijk handelen hier zijn gekomen. In de negentiende eeuw is de Canadese gans op de Britse Eilanden geïntroduceerd en later ook in Scandinavië. De in Zuid-Holland in het wild broedende Canadese ganzen zijn nakomelingen van ontsnapte en verwilderde exemplaren. Sinds eind jaren tachtig is het aantal dat in het vrije veld van Zuid-Holland broedt, gestaag toegenomen. De Canadese gans is niet snel bang van mensen, net zoals de oorspronkelijke populaties in Noord-Amerika en is ook succesvol in het stedelijk groen. De Canadese gans is 55–110 centimeter groot en weegt 2,0–6,5 kilo; hiermee is het de grootste in Nederland voorkomende ganzensoort.

Canadese ganzen eten gras, wortelstokken en zaden. Ze broeden een keer per jaar en leggen meestal vijf of zes eieren. Deze gans broedt vaak in losse kolonies; daardoor treedt ook in de broedtijd veelal groepsvorming op. Buiten de broedtijd leven Canadese ganzen in grote groepen, vaak samen met andere ganzen. Canadese ganzen vertonen zwerfgedrag en trekken mogelijk over langere afstanden voor de ruitrek.

De Canadese gans komt als broedvogel binnen Nederland voornamelijk in Zuid-Holland voor. In de provincie wordt de Canadese gans vrijwel overal als broedvogel aangetroffen. Zijn habitatvoorkeur komt grotendeels overeen met die van grauwe gans: moerassen, vochtige graslanden met veel water, duinplassen en binnen- en buitendijkse natuurontwikkelingsgebieden. Waar concurrentie is om veilige broedplekken, zoals eilandjes, winnen Canadese ganzen het van grauwe ganzen. Dit leidt op sommige plaatsen tot verdringing van de grauwe gans. De Canadese gans is weinig schuw en broedt daardoor ook gemakkelijk in recreatiegebieden, langs wegen en in steden en dorpen. De kassengebieden bij Midden Delfland en het Westland kennen relatief hoge broeddichtheden van de Canadese gans. De waargenomen populatie standganzen in de provincie lag in juli 2023 op 19.456 dieren.

Actuele situatie

Afschot: gehele jaar toegestaan van half uur voor zonsopkomst tot half uur na zonsondergang.

Details

Periode

Afschot: Gehele jaar, van half uur voor zonsopkomst tot half uur na zonsondergang

Nestbewerking: 1 februari – 30 juni

Gebied
Gehele provincie, ook binnen afpalingskring eendenkooi (na schriftelijke toestemming kooiker).

Downloads