Foto door: Joop Clarijs

Als de omstandigheden voor een diersoort gunstig zijn, kunnen ze in steeds grotere aantallen in een gebied voorkomen. Als gevolg hiervan kunnen ze andere beschermde dier- of plantensoorten verdrijven, grote schade aan landbouwgewassen aanbrengen of een probleem vormen voor de openbare veiligheid en volksgezondheid. Om de balans te herstellen is het dan nodig om de omvang van de betreffende diersoort terug te brengen en vervolgens op dit lagere niveau te handhaven. Dit populatiebeheer wordt in de meeste gevallen uitgevoerd met het geweer. 

Openbare Veiligheid

In Zuid-Holland vinden geregeld aanrijdingen plaats met in het wild levende dieren, waarbij de grotere dieren, zoals reeën en damherten, voor gevaarlijke situaties en veel schade kunnen zorgen. Daar waar mogelijk worden preventieve maatregelen genomen ter voorkoming van aanrijdingen, maar het plaatsen van bijvoorbeeld werende rasters is niet overal mogelijk en belemmert de migratie van andere diersoorten.

Ook vliegverkeer kan in gevaar worden gebracht door dieren, vooral vogels, die zich op en rond vliegvelden begeven. Het terugbrengen van de populatie rond doorgaande wegen en vliegvelden is soms de enige manier om de veiligheid te bevorderen.

Konijnen, vossen en bevers kunnen door hun graverij waterkeringen en taluds van (spoor)wegen beschadigen. Op industrieterreinen, zoals het havengebied van Rotterdam, moet de konijnenpopulatie op specifieke locaties ver worden teruggebracht om ernstige incidenten te voorkomen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat tankwallen rond olieopslagtanks en chemische terminals worden ondergraven.

Schade aan landbouwgewassen

Ganzen, die zich meestal in groten getale op akkers en weilanden bevinden en zich tegoed doen aan de daar groeiende gewassen, veroorzaken een gevaar voor de volksgezondheid met de grote hoeveelheid uitwerpselen die ze daar achterlaten door hun inefficiënte spijsvertering. Het leidt tot een enorme voedselverspilling voor mens en dier.  Daarnaast vertrappen ze graslanden en vervuilen ze (zwem)water.

Al het populatiebeheer dat uitgevoerd wordt dient gerapporteerd te worden aan de Faunabeheereenheid en aan BIJ12 (instantie die tegemoetkomingen uitkeert namens de provincies). Populatiebeheer is alleen mogelijk indien hiervoor een vergunning van de provincie is verstrekt en doorgaans alleen nadat er eerst voldoende alternatieve, preventieve maatregelen zijn genomen.

Voor meer informatie, zie ook: Jacht, beheer en schadebestrijding

Nieuwsbrief

van FBEZH ontvangen?
Schrijf u hier in.

Even geduld a.u.b.

Bedankt voor het inschrijven!