Privacy Verklaring

Stichting Faunabeheer Eenheid Zuid-Holland (de FBE)

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Faunabeheer Eenheid Zuid-Holland, KvK-nummer 24346382, gevestigd te (2596 AW) Den Haag, aan Zuid-Hollandplein 1, hierna: de FBE. In deze verklaring zet de FBE uiteen hoe zij omgaat met de persoonsgegevens die zij verkrijgt. Haar verwerkingen zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nr. M1585333.

2. Verzamelde gegevens

2.1. De FBE kan vragen uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummers, te verstrekken. Die gegevens worden gebruikt om u te identificeren.

Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om u informatie te verstrekken over producten en diensten van de FBE. Via uw accountprofiel of onderstaand mailadres kunt u zich te allen tijde afmelden (opt-out).

2.2. De FBE kan van u vragen om informatie te verstrekken over uw jachtakte, uw voorkeuren en functies bij de jacht. Voorts kan zij vragen opgaaf te doen van lidmaatschappen elders en verzekeringen die verband (kunnen) houden met uitoefening van de jacht. Die gegevens worden gebruikt om i) uw belangen te behartigen, ii) wettelijke verplichtingen uit te voeren en iii) bijdragen te leveren aan maatschappelijke doelen zoals monitoren van natuur en biodiversiteit.

2.3. Tot slot kan de FBE uw zoekgedrag op Dora (www.fbezh.nl) en andere verkeersgegevens, uw IP-adres en andere elektronische identificatiegegevens registreren om anonieme, geaggregeerde informatie met betrekking tot gebruikspatronen samen te stellen hetgeen kan bijdragen aan beheer en kwaliteitsverbetering van Dora. Die gegevens kunnen voorts worden gebruikt om Dora, en (website en servers van) de FBE te beveiligen en misbruik van of inbreukmakend gedrag op de elektronische systemen van de FBE op te sporen.

2.4. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de vorenstaande doeleinden.

3. Verwerking van verzamelde gegevens

3.1. De FBE zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, ruilen of anderszins verstrekken of ter inzage geven aan andere partijen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij de FBE hiertoe wettelijk is verplicht of door bevoegde autoriteiten wordt bevolen. De FBE kan persoonlijke informatie openbaar maken ter bescherming van haar belangen, met inbegrip van Dora, voor het afdwingen van haar beleidsregels of ter bescherming van rechten, eigendommen of veiligheid van derden.

3.2. De FBE gebruikt standaard beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking.

3.3. De FBE kan een of meerdere partijen inschakelen die, in het kader van de door u gevraagde diensten of producten, uw persoonsgegevens verwerken. De FBE eist van deze externe partijen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen en de relevante wet- en regelgeving in acht nemen.

4. Cookies

4.1. Via de servers van de FBE kunnen een of meerdere cookies aan u worden verstuurd. Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw browser in beginsel automatisch wordt opgeslagen op uw computer. Daarin wordt informatie opgeslagen, o.a. de instellingen van uw computer en door u aangegeven voorkeuren om een volgend bezoek aan de website van de FBE te faciliteren.

4.2. De cookies van de FBE zijn niet schadelijk voor uw privacy. De FBE gebruikt geen website-overschrijdende cookies, zoals cookies die voor reclamedoeleinden uw surfgedrag monitoren. Er is geen sprake van (het verwerken van) persoonsgegevens die tot u herleidbaar zijn. Bekijk hier welke cookies gebruikt worden. Wilt u deze cookies desondanks niet ontvangen, lees dan hier hoe u cookies uit uw browser(s) kunt verwijderen.

5. Doorgifte naar Landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een service provider in de Verenigde Staten of in andere landen buiten de Europese Unie. Het betreft allemaal landen waarvan de Minister van Justitie heeft bepaald dat die een passend beschermingsniveau waarborgen.

6. Overdracht vereniging

Bij de verdere groei en ontwikkeling van de FBE kan het voorkomen dat een of meer onderdelen  worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook al uw gegevens worden overgedragen.

7. Kennisneming en verbetering gegevens

7.1. U kunt via www.fbezh.nl een persoonlijk accountprofiel aanmaken. Uw profiel kan uw naam bevatten evenals uw adres, telefoonnummers, e-mailadres, land, taal en andere informatie die u beschikbaar wilt stellen. U kunt op uw accountprofiel uw persoonsgegevens wijzigen, niet-verplichte informatie verwijderen.

7.2. Indien u wilt weten of en – zo ja – welke overige gegevens de FBE over u heeft vastgelegd of die gegevens wilt wijzigen, kun u ook contact opnemen met de FBE per post op onderstaand adres of per e-mail via info@fbezh.nl.

8. Diversen

8.1. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze webpagina.

8.3. Indien u nadere vragen hebt over het privacybeleid van de FBE, kun u contact opnemen met de FBE.

Stichting Fauna Beheereenheid Zuid-Holland
Postbus 85881
2508 CN Den Haag
info@fbezh.nl

Versie 01052018