Damhert
Damhert

Damherten leven meestal in groepen en stellen geen hoge eisen aan hun omgeving. Ze kunnen in veel verschillende typen leefgebieden overleven, zowel in bossen als in overgangen van bos naar open plekken, landbouwgebieden en duinen, als er maar voldoende voedsel is. Ze zijn redelijk plaatstrouw, maar met name jonge mannetjes kunnen ook grote afstanden afleggen. Volwassen hinden krijgen bijna allemaal elk jaar een kalf. Damherten kunnen 15 tot 20 jaar oud worden en hun populaties kunnen hoge dichtheden bereiken.

Het damhert is een hertensoort die qua grootte tussen het edelhert en de ree in zit. De mannelijke dieren (herten) kunnen een schouderhoogte van circa 100 cm bereiken en een gewicht tussen de 50-100 kg. De vrouwelijke dieren (hinden) kunnen een schouderhoogte bereiken van circa 75 cm en een gewicht tussen de 30-50 kg. De kleur van de vacht varieert. Veelal is deze roodbruin met vage witte vlekken, maar er zijn vele variaties, van wit tot zwart.

Damherten voelen zich in veel biotopen thuis. Ze komen vooral voor in lichte loofbossen en gemengde bossen, met een duidelijke voorkeur voor oudere bossen. Ook komt het damhert voor in overgangen van bos naar open plekken, graslanden en akkerranden, in parkachtige bosgebieden en in duingebieden. Belangrijk is dat er voldoende voedsel is. Het damhert past zich zeer makkelijk aan en kan overleven in veel verschillende typen leefgebieden.

Onder de hoefdieren is het damhert een zogenoemde ‘intermediate feeder’, met een menu dat ligt tussen de gespecialiseerde graseters, zoals schapen en runderen, en de ‘browsers’ (‘snoepers’), zoals de ree, die gericht foerageren op bladeren, knoppen, zaden en vruchten van bomen en (dwerg)struiken. Het damhert heeft een breed voedselspectrum: voornamelijk grassen, aangevuld met jonge (boom)bladeren, bessen, eikels, beukennoten, granen, wortels en ‘s winters schors.

Faunabeheerplannen bestrijken in de regel één provincie. De faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland stellen voor de damherten die in de Noord- en Zuid-Hollandse duingebieden leven, één faunabeheerplan op. Gedeputeerde Staten van beide provincies keuren het plan goed. Twee gezamenlijke faunabeheerplannen zijn intussen opgesteld.

De plannen bestrijken het duingebied en omgeving tussen IJmuiden en Den Haag.

De provincie Zuid-Holland heeft jachtaktehouders met toestemming van de Faunabeheereenheid aangewezen om in de gehele provincie Zuid-Holland gewonde of zieke damherten uit hun lijden te verlossen. Ook mogen jachtaktehouders met toestemming van de Faunabeheereenheid damherten die zich in het plangebied van het faunabeheerplan (het gebied tussen Den Haag en Noordwijk) bevinden en een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, doden. De Faunabeheereenheid werkt voor de uitvoering van deze aanwijzing samen met de politie en wildbeheereenheden, waarbij de wildbeheereenheden de lokale coördinatie hebben.

Daarnaast heeft de Faunabeheereenheid ontheffing voor het doden van damherten in deelgebied B van het plangebied van het faunabeheerplan ter bescherming van de verkeersveiligheid, ter voorkoming van schade aan bloemen, bloembollen en siergewassen en ter bescherming van de flora en fauna. Toestemming voor het gebruik van deze ontheffingen loopt via de betreffende wildbeheereenheid. Een van de voorschriften van de ontheffing is het gebruik van wildmerken. De Faunabeheereenheid voorziet de WBE van het juiste aantal wildmerken en de WBE verdeelt deze aan de uitvoerende partijen. Onder ‘Downloads’ op deze pagina staat de gebruiksaanwijzing voor het correct gebruik van de wildmerken.

U kunt de vergunningen op deze pagina downloaden. De vergunning kan worden aangevraagd na het overleggen van een plan van aanpak.

 

Actuele situatie

Afschot: 1 augustus t/m 31 maart binnen de leefgebieden, binnen de bufferzones daarvan en binnen de buitengebieden van WBE Duin- & Bollenstreek. Na 31 maart alleen t.b.v. nulstand binnen de bufferzones van de leefgebieden en binnen de buitengebieden binnen het plangebied in WBE Duin- & Bollenstreek.

Ontheffingen

Afschot: 1 augustus t/m 31 maart, binnen leefgebieden van WBE Duin- & Bollenstreek, exclusief bufferzones.

Afschot: jaarrond, nulstand binnen de bufferzones van de leefgebieden en binnen de buitengebieden binnen het plangebied in WBE Duin- & Bollenstreek.

Downloads