Zilvermeeuw
Zilvermeeuw

De zilvermeeuw is een broedvogel van de kust, vooral op de Waddeneilanden en in de Delta, waar kolonies zijn in duinen, op kwelders en dijken. Vroeger werd ook gebroed in kolonies in de duinen. Eind jaren zestig verschenen vossen in de Hollandse vastelandsduinen, wat er toe leidde dat daar na het midden van de jaren tachtig bijna geen meeuwen meer tot broeden kwamen. Zilvermeeuwen broeden aan de kust graag op open zanderige terreinen. Een kolonie moet op een plek liggen met uitzicht naar alle kanten. Daarmee zijn bedrijventerreinen in de havengebieden geschikte broedplekken. Meer landinwaarts wordt gebroed rond rivieren en meren, en in toenemende mate ook op daken in de stad.

Hoewel zilvermeeuwen opportunistisch zijn in hun voedselkeuze maken vis, schelpdieren, schaaldieren en andere dieren uit de zee en het intergetijdengebied een belangrijk deel uit van hun dieet. Daarnaast komt een veelheid aan terrestrische prooien voor en prooien met een antropogene oorsprong (voedselresten, afval). De aantrekkingskracht van vuilnisbelten als foerageergebied voor zilvermeeuwen staat buiten kijf en de aanvankelijke toename van open vuilnisbelten in Europa kan mede de snelle toename van het aantal broedparen verklaren. Sinds het midden van de jaren 90 is er, vooral in de winter, minder voedsel beschikbaar voor zilvermeeuwen door de sluiting van veel open vuilnisbelten. Ook speelt beperking van de hoeveelheid bijvangst die bij de visserij overboord wordt gezet een rol.

In het Faunabeheerplan meeuwen Havengebieden Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 2022 t/m 2028 zijn mogelijke maatregelen voor het meeuwenbeheer opgenomen. In tegenstelling tot eerdere faunabeheerplannen voor meeuwen is in dit faunabeheerplan de maatregel nestbehandeling niet opgenomen. De ongunstige staat van instandhouding van de zilvermeeuw laat dit niet toe. Wel zijn, onder gestelde voorwaarden, mogelijk de maatregelen broedvrij houden, het verplaatsen van nesten en het incidenteel vernietigen van nesten.

Voor het gebruik van deze maatregelen hebben bedrijven toestemming nodig van de FBE. Hoe deze toestemming is aan te vragen is opgenomen in het document Werkwijzer maatregelen, hieronder te downloaden. Voorafgaand aan een aanvraag voor toestemming is per jaar een door de FBE goedgekeurd Maatwerkadvies meeuwen nodig. De FBE heeft een toelichting en instructie voor dit Maatwerkadvies opgesteld. Deze is op deze pagina te downloaden. Om op tijd voor toestemming voor maatregelen voor 2024 in aanmerking te komen moet een Maatwerkadvies vóór 15 februari 2024 bij de FBE zijn ingediend.

Actuele situatie

De volgende maatregelen kunnen in de havengebieden Rotterdam, Dordrecht, Alblasserdam vrij worden gebruikt:

 1. Tot en met 31 juli: het broedvrijhouden conform de wijze van uitvoering zoals beschreven in § 6.3.1 van het faunabeheerplan, 24 uur per etmaal, om het broeden te voorkomen bij diverse categorieën van bedrijven c.q. locaties (zie hieronder bij Periode & Gebied), met uitzondering van het gebruik van vrijvliegende jachtvogels én
 2. Het broedvrijhouden conform de wijze van uitvoering zoals beschreven in § 6.3.1 van het faunabeheerplan gedurende het gehele jaar, 24 uur per etmaal, bij het Loodswezen en AVR, met uitzondering van het gebruik van vrijvliegende jachtvogels.

Andere maatregelen kunnen per bedrijf alleen plaatsvinden na goedkeuring van het Maatwerkadvies door FBE, te weten:

 1. Tot en met 31 juli, 24 uur per etmaal: opzettelijk storen en incidenteel vangen en doden met vrijvliegende jachtvogels (havik, slechtvalk en woestijnbuizerd) diverse categorieën van bedrijven c.q. locaties (zie hieronder bij Periode & Gebied).
 2. Het gehele jaar, 24 uur per etmaal: opzettelijk storen en incidenteel vangen en doden met vrijvliegende jachtvogels (havik, slechtvalk of woestijnbuizerd) bij AVR.
 3. Tot en met 31 juli: het verplaatsen van nesten, volgens protocol, gelegen binnen een straal van 30 meter van bedrijfsinstallaties (1) bij de benoemde categorieën van bedrijven (zie hieronder bij Periode & Gebied). Nesten met jongen worden niet verplaatst.
 4. Tot en met 31 juli: het vernielen van (eieren en) nesten volgens het protocol op het terrein van het Loodswezen en tot 300 meter buiten dit terrein.
 5. Tot en met 31 juli: het vernielen van (eieren en) nesten volgens het protocol binnen een straal van 30 meter van bedrijfsinstallaties bij de benoemde categorieën van bedrijven c.q. locaties (zie hieronder bij Periode & Gebied) en in de benoemde omstandigheden.

(1) Flare areas mogen in hun geheel worden opgenomen in het gebied waarbinnen nesten mogen worden verplaatst, ook buiten de afstand van 30 meter.

Ontheffingen

Binnen de havengebieden Rotterdam, Dordrecht, Alblasserdam voor bedrijven die vallen onder de categorie/locatie vanaf 1 februari resp. 1 april t/m 31 juli :

 • Chemie
 • Petrochemie
 • Opslag van vloeibaar gas, olieopslag en raffinage
 • Energieproductie
 • Overslag massagoederen
 • Overslag voedingsmiddelen
 • Overslag van containers
 • Locaties waar ontwikkeling, onderhoud en beheer van de infrastructuur van de haven plaats moet vinden en waar de aanwezigheid van meeuwen een gevaar vormt voor personen; of waar de aanwezigheid van meeuwen een groot risico vormt voor het verkeer en voor de meeuwen zelf, zoals langs wegen
 • AVR, jaarrond.

Downloads