Foto door: Ian Wouda

Beleid en faunabeheerplan

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) heeft in haar beleid vastgelegd hoe ze de schade die wordt veroorzaakt door de nog steeds groeiende standganzenpopulatie wil beperken. Standganzen zijn ganzen die het hele jaar in Nederland blijven, ze trekken niet weg. In het Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2022 – 2027 geeft de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (de FBE) uitwerking aan dit beleid.

2023

Aantallen

Percentage

Brandgans

20.177

11,8%

Boerengans

1.745

1,0%

Canadese gans

19.456

11,4%

Grauwe gans

116.625

68,2%

Indische gans

32

0,0%

Kolgans

360

0,2%

Nijlgans

12.604

7,4%

Eindtotaal

170.999

 

Standganzenpopulatie Zuid-Holland 2023

Het doel is een evenwicht te vinden tussen de omvang van de populatie en de bescherming van de (vlieg)veiligheid, volksgezondheid, flora en fauna, landbouwgewassen en de beschikbare gelden voor de uitkering van een tegemoetkoming voor geleden schade. Daartoe is afgesproken om de populatie standganzen te reduceren tot een niveau waarop de schade acceptabel is.

Wintergasten – de trekganzen die gedurende enige tijd in de winterperiode in ons land verblijven – mogen tijdens de winterrustperiode op alle percelen met gras, oogstresten en groenbemesters en in de natuurgebieden foerageren en rusten. Grauwe gans en kolgans mogen in de winterrustperiode wel met ondersteunend afschot worden verjaagd van percelen met kwetsbare gewassen.  

Om op te kunnen treden dient vooraf toestemming in Dora aangevraagd te worden.

Regiogroepen en regioplannen

Ten behoeve van het ganzenbeheer heeft de FBE vier regiogroepen in het leven geroepen waarin de plaatselijke beheerders en grondgebruikers afspraken maken en samenwerken om de problemen beheersbaar te maken. Alle partijen in de regiogroepen beseffen dat er grote inspanningen moeten worden geleverd om de gestelde doelen te realiseren.

De grauwe gans, brandgans, kolgans en Canadese gans zijn beschermd onder de Omgevingswet. Voor beheer van deze ganssoorten is een vergunning beschikbaar. Afgegeven vergunningen (ontheffingen) zijn op de pagina van de specifieke diersoort te downloaden.

Het beheer van de Indische gans, de nijlgans en de gedomesticeerde gans valt onder Verwilderde dieren en exoten.