Konijn
Konijn

Jacht
Het konijn behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 8.3 lid 4 van de Omgevingswet aangewezen als wild. Vanaf jachtseizoen 2022-2023 is de jacht op het konijn niet meer geopend. De jachthouder kan tijdens het jachtseizoen het konijn niet meer bejagen.

Ontheffing
Op 27 februari 2024 heeft de ODH een ontheffing verleend voor de uitvoering van het ‘Faunabeheerplan konijn Zuid-Holland 2023-2029’ voor zover betrekking hebbend op beheer van het konijn ter voorkoming van schade op specifieke locaties, te weten bij dijken/kaden die dienen ter kering van wateren, taluds van wegen en spoorwegen, op industrieterreinen, begraafplaatsen en sportvelden en op overige locaties, te weten openbare locaties waar door graverij door konijnen verzakking van bebouwing of schade vergelijkbaar met de schade die konijnen op sportvelden kunnen veroorzaken, is of dreigt te ontstaan. Voor het gebruik van de vergunning is toestemming van de faunabeheereenheid noodzakelijk. Deze toestemming kan via een plan van aanpak worden aangevraagd. Hiervoor kunt u (per email) contact opnemen met de faunabeheereenheid.

Als gevolg van de uitspraak kunnen in Zuid-Holland konijnen vanaf 16 juli 2023 niet meer worden bestreden ter voorkoming van landbouwschade. De provincie maakt het grondgebruikers daarom mogelijk om een tegemoetkoming in faunaschade aan te vragen via BIJ12: online portaal MijnFaunazaken.

Actuele situatie

Afschot op industrieterreinen, bij (spoor)wegen en dijklichamen, op begraafplaatsen en sportvelden, en op openbare locaties met schade zoals nader geduid in het faunabeheerplan, na goedkeuring van het plan van aanpak door de FBE.

Details

Afschot: op industrieterreinen, bij (spoor)wegen en dijklichamen, op begraafplaatsen en sportvelden, en op openbare locaties met schade zoals nader geduid in het faunabeheerplan, na goedkeuring van het plan van aanpak door de FBE.

Downloads