Grauwe gans

De grauwe gans is beschermd onder de Wet natuurbescherming. 

Vrijstelling
Er is een provinciale vrijstelling voor de grauwe gans. Gedeputeerde Staten hebben het van kracht zijnde faunabeheerplan voor de ganzen van de Faunabeheereenheid van toepassing verklaard op de uitvoering van deze provinciale vrijstelling. De uitvoering van de vrijstelling moet plaatsvinden overeenkomstig het faunabeheerplan.
Dit betekent:

  • Voor beheer en bestrijding van de grauwe gans is een ontheffing noodzakelijk (optreden op basis van de vrijstelling alleen – zonder ontheffing – is niet mogelijk). Beheer en bestrijding van de grauwe gans vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van de ontheffingen (zomer en winter).
  • In aanvulling op wat is toegestaan in de ontheffingen (zomer en winter), is het toegestaan om op te treden van een half uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst en van zonsondergang tot een half uur na zonsondergang. Daarnaast mogen gewonde ganzen met een slag- snij- of steekwapen worden gedood. De provinciale vrijstelling maakt dit optreden mogelijk.
  • NB Ganzen mogen niet door cervicale dislocatie worden gedood. Voor het doden van gewonde ganzen zijn het geweer en slag- snij- of steekwapens toegestaan.

Ontheffing ganzen in de zomerperiode
De Faunabeheereenheid heeft ontheffing voor beheer van ganzen, waaronder grauwe ganzen, in de zomerperiode die het volgende mogelijk maakt:

I. Afschot van broedparen grauwe gans en Canadese gans vanaf 1 februari. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt slechts gegeven na aanvraag via de WBE. De WBE dient één en ander af te stemmen met de terreinbeheerder.
II. Zoeken, rapen, bewerken enz. van nesten en eieren.
Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt gegeven na aanvraag aan grondgebruikers, jachtaktehouders, gemeenten enz.
III. Afschot van grauwe gans, kolgans, brandgans en Canadese gans vanaf 15 februari tot en met 31 oktober in de regio Noordelijke Delta en vanaf 1 maart tot en met 31 oktober in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord. Toestemming voor gebruik van dit deel van de ontheffing wordt gegeven aan jachthouders. Bij de toestemming voor afschot wordt ook toestemming gegeven voor onderdeel II van de ontheffing (nesten en eieren).

NB de ontheffing voor de zomerperiode is in november 2016 aangepast via een beslissing op bezwaar. Op grond van de ontheffing is het niet meer toegestaan een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang op te treden. Echter, omdat de ontheffing aan de vrijstelling is gekoppeld (zie hiervoor), mag wel een half uur voor zonsopkomst en een half uur na zonsondergang worden opgetreden (op grond van de vrijstelling).

Ontheffing ganzen in de winterperiode
Er is een ontheffing  voor verjagend afschot van grauwe ganzen (en kolganzen) van percelen met ‘kwetsbare’ gewassen in de winterperiode (1 november tot en met 14 februari in de regio Noordelijke Delta en 1 november tot en met 29 februari in de regio’s Delfland, Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord).   

  • De ontheffing is niet geldig op bestaand grasland (= grasland ingezaaid voor 1 augustus) en op percelen met groenbemester en oogstresten.
  • Er dienen visuele middelen (vlaggen of linten) te worden ingezet. Zie hiervoor voorwaarde 4 en de toelichting op pagina 8 (onder “andere bevredigende oplossingen”).
  • Het gebruik van lokganzen (dode of nagemaakte exemplaren) is onder voorwaarde toegestaan. Zie hiervoor voorwaarde 10 en de toelichting op pagina 9.
  • Het gebruik van lokfluiten is niet toegestaan.
  • Zie voorwaarde 5 voor de meldplicht bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid.

Voor de overige voorwaarden en beperkingen: zie de ontheffing. U kunt de ontheffing hieronder downloaden.


Downloads

Type DocumentNaamJaar
PDFontheffing gans broedparen, eieren en afschot aangepast na beslissing op bezwaar van november2016
PDFProtocol Ei- en Nestbewerking Ganzen FBEZH
PDFontheffing grauwe gans en kolgans kwetsbare gewassen winterperiode2015 / 2020
JPGgrens Noord en Zuid ZH
LINKFaunabeheerplan Ganzen