Ratten
Ratten

Voor welk type geweer en welke diersoort heeft u ontheffing nodig?
Als u als jachthouder optreedt in uw eigen jachtveld, heeft u op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 3.26 Wnb) geen ontheffing nodig voor afschot van de zwarte rat en de bruine rat. U kunt als jachthouder ook toestemming geven aan een andere jachtaktehouder om in uw jachtveld de ratten met een kogel- of hagelgeweer te bestrijden. Deze jachtaktehouder heeft dan geen ontheffing nodig. Daarentegen is voor het gebruik van een luchtdrukgeweer, ook als u als jachthouder in het eigen jachtveld optreedt, bij de bestrijding van ratten wél een ontheffing nodig. Dit komt doordat een luchtdrukgeweer niet voldoet aan de regels die in de Wnb aan het geweer zijn gesteld.

Vergunningen in Zuid-Holland
In de laatste week van augustus 2022 is een nieuwe ontheffing verleend voor het bestrijden van ratten met gebruik van een luchtdrukgeweer. Deze vergunning, inclusief alle geldende voorschriften, is op deze pagina te downloaden.

Voor welke locatie heeft u een vergunning nodig?
Er is een vergunning nodig als het jachtveld waarbinnen de schadebestrijding met het geweer plaatsvindt, afwijkt van de regels die de Wnb in artikel 3.26 aan een jachtveld stelt. In de provincie Zuid-Holland wordt alleen dan een ontheffing van de oppervlakte-eisen verleend, als er door fysieke barrières geen mogelijkheid bestaat om aan de oppervlakteregels te voldoen. Dit is zo geregeld in artikel 3.6 van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland. Dit betekent dat altijd eerst nagegaan moet worden of er via een aangrenzend jachtveld een zodanige combinatie mogelijk is dat het eigen jachtveld aan de regels voldoet. Dit kan bijvoorbeeld via doorverhuur, als de jachthuurovereenkomst dit toestaat, of via een wijziging van de jachthuurovereenkomsten. Is het fysiek wel mogelijk maar wil de betrokken jachthouder, de verhuurder van het jachtrecht of de grondgebruiker hier niet aan meewerken, dan krijgt u toch geen ontheffing. Een ontheffing is ook nodig als de schadebestrijding van deze diersoorten met (luchtdruk)geweer binnen de bebouwde kom zal gaan plaatsvinden.

Is ontheffing nodig voor?

Doden

Gebruik geweer

Gebruik luchtdruk
geweer

Binnen bebouwde kom

Afwijking van jachtveld
vereisten

ZR, BR, HM (binnen en buiten gebouwen en op erven)

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Mol (binnen en buiten gebouwen en op erven)

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

BM, HSM en VM binnen gebouwen en op erven

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

BM, HSM en VM buiten gebouwen en buiten erven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

(ZR=zwarte rat, BR=bruine rat, HM=huismuis, BM=bosmuis, HSM=huisspitsmuis, VM=veldmuis)

Afhandeling bruine en zwarte rat via de Faunabeheereenheid (FBE)
De FBE heeft een ontheffing voor bestrijding van ratten met een luchtdrukgeweer. Deze ontheffing maakt bestrijding zowel overdag als ’s nachts mogelijk. Personen met een jachtakte óf die met goed gevolg een erkend jachtexamen hebben afgelegd kunnen toestemming aanvragen via Dora.

Bestrijding ratten met een luchtdrukgeweer in jachtveld, privéterrein of bedrijfsterrein
De jachthouder (dit kan ook de grondeigenaar of grondgebruiker zijn) kan via Dora toestemming aanvragen voor gebruik van de ontheffing voor bestrijding van ratten met een luchtdrukgeweer in het jachtveld, privéterrein of bedrijfsterrein.

Bestrijding ratten met een luchtdrukgeweer op publieke locaties binnen de bebouwde kom
Voor de bestrijding van ratten met een luchtdrukgeweer op voor publiek toegankelijke locaties binnen de bebouwde kom kan de jachthouder (meestal de grondeigenaar) toestemming aanvragen via een plan van aanpak (zie Instructies in de rechter kolom). De FBE levert hiervoor een format opdat het voor de aanvrager duidelijk is wat in het plan moet worden opgenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de FBE via info@fbezh.nl.

U kunt de vergunning op deze pagina downloaden.

Actuele situatie

Dag en nacht beheer mogelijk. Gebruik luchtdrukgeweer alleen met aparte vergunning.

Ontheffingen

Hele jaar, hele provincie, dag en nacht

Downloads