Kleine mantelmeeuw

Kleine mantelmeeuwKleine mantelmeeuwDe kleine mantelmeeuw is een betrekkelijk recente broedvogel in Nederland; het eerste broedgeval vond plaats in 1926 op Terschelling. Daarna bleef het lange tijd een zeldzame tot schaarse broedvogel en de kleine mantelmeeuw liet pas sinds de jaren …

Wilde Eend

Wilde EendWilde EendDe wilde eend is een algemeen voorkomende watervogel in tuinen, parken, vijvers en sloten. De meeste broedende vogels zijn standvogels en zijn dus het gehele jaar aanwezig. In de winter verblijven ongeveer 1 miljoen vogels in Nederland. Wilde …

Smient

SmientSmientDe smient is een middelgrote grondeleend die vanwege de kenmerkende roep van het mannetje ook ‘fluiteend’ wordt genoemd. Een mannetje heeft een oranjebruine kop met aan de voorkant een lichtgele streep. In de vlucht vallen zijn grote witte vleugelvelden op. …

Zilvermeeuw

ZilvermeeuwZilvermeeuwDe zilvermeeuw is een broedvogel van de kust, vooral op de Waddeneilanden en in de Delta, waar kolonies zijn in duinen, op kwelders en dijken. Vroeger werd ook gebroed in kolonies in de duinen. Eind jaren zestig verschenen vossen in …

Meerkoet

MeerkoetMeerkoetDe Meerkoet is een in Zuid-Holland veel voorkomende soort. Overal waar zoet water is met wat oevervegetatie kun je ze vinden. Ze eten waterplanten, zoetwaterdiertjes en gras. Met name in de winter foerageren ze in grote aantallen in weilanden en …

Knobbelzwaan

KnobbelzwaanKnobbelzwaanDe knobbelzwaan is de grootste herbivore watervogel van ons land. Volwassen vogels wegen 9 kg (vrouwtjes) tot 11.5 kg (mannetjes). Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit water­planten, die tot een diepte van ca. 1 m kunnen worden bereikt, en cultuurgras. Daarnaast wordt in …

Houtduif

HoutduifHoutduifDe houtduif (Columba palumbus) is een vogel die een voorkeur heeft voor kleinschalig agrarisch cultuurland en stedelijk gebied. Alleen in een boomloos landschap kan het dier plaatselijk niet voorkomen en ook in grote bosgebieden kan de stand van de houtduif …

Fazant

FazantFazantDe fazant (Phasianus colchicus) behoort tot de fazantachtigen van de orde van de hoendervogels. Het mannetje (de haan) heeft een prachtig gekleurd verenkleed. De staart is opvallend lang (circa 40 cm), bruin-goudkleurig en dwars gestreept. De kop van de haan …