Amerikaanse nerts

Amerikaanse nertsAmerikaanse nertsHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 3.18 Wet …

Kleine mantelmeeuw

Kleine mantelmeeuwKleine mantelmeeuwDe kleine mantelmeeuw is een betrekkelijk recente broedvogel in Nederland; het eerste broedgeval vond plaats in 1926 op Terschelling. Daarna bleef het lange tijd een zeldzame tot schaarse broedvogel en de kleine mantelmeeuw liet pas sinds de jaren …

Zwarte Kraai

Zwarte KraaiZwarte KraaiDe Zwarte kraai is een grote zwarte vogel die buiten het broedseizoen in sociale groepen leeft. Het zijn slimme vogels die zich op innovatieve wijze toegang verschaffen tot voedsel. Zwarte kraaien kunnen door hun foerageergedrag schade aanrichten aan …

Wilde Eend

Wilde EendWilde EendDe wilde eend is een algemeen voorkomende watervogel in tuinen, parken, vijvers en sloten. De meeste broedende vogels zijn standvogels en zijn dus het gehele jaar aanwezig. In de winter verblijven ongeveer 1 miljoen vogels in Nederland. Wilde …

Wasbeer

WasbeerWasbeerHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 3.18 Wet natuurbescherming.Het Aanwijzingsbesluit …

Vos

VosVosTot in de jaren zestig van de vorige eeuw kwam de vos uitsluitend voor in het oosten en midden van Nederland. Sinds de jaren zeventig heeft de vos zich naar het westen uitgebreid, ook naar Zuid-Holland. Tot ongeveer tien jaar …

Verwilderde Kat

Verwilderde KatVerwilderde KatHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 3.18 Wet …

Verwilderde Duif

Verwilderde DuifVerwilderde DuifHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 3.18 Wet …

Marterachtigen

MarterachtigenMarterachtigenDe marterachtigen (Mustelidae) vormen een familie uit de orde der roofdieren (Carnivora). De familie is over de gehele wereld verspreid en bestaat uit circa zeventig verschillende soorten. Tot de familie behoren hermelijnen, wezels, bunzingen, dassen, otters, nertsen en marters. Voorheen …

Soepgans

SoepgansSoepgansHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 3.18 Wet natuurbescherming. Het …

Smient

SmientSmientDe smient is een middelgrote grondeleend die vanwege de kenmerkende roep van het mannetje ook ‘fluiteend’ wordt genoemd. Een mannetje heeft een oranjebruine kop met aan de voorkant een lichtgele streep. In de vlucht vallen zijn grote witte vleugelvelden op. …

Rosse stekelstaart

Rosse stekelstaartRosse stekelstaartHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 3.18 Wet …

Roek

RoekRoekDe roek is een grote zwarte vogel met een lichtgrijze snavelbasis; hij leeft in kolonies en onderhoudt uitgebreide communicatie over voedsel en sociale aangelegenheden. Hun menu is bijzonder uitgebreid en op zoek naar voedsel doen ze geregeld akkers en boomgaarden …

Ree

ReeReeHet ree (Capreolus capreolus) is een herbivoor zoogdier dat behoort tot de herkauwers en is de kleinste inheemse hertachtige die in Nederland voorkomt. Het leefgebied van het ree bestaat uit een breed spectrum van habitats als bos, duingebied, moeras, uiterwaarden, …

Ratten

RattenRattenVoor welk type geweer en welke diersoort heeft u ontheffing nodig?Als u als jachthouder optreedt in uw eigen jachtveld, heeft u op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 3.26 Wnb) geen ontheffing nodig voor afschot van de zwarte rat en …

Nijlgans

NijlgansNijlgansHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 3.18 Wet natuurbescherming.Het Aanwijzingsbesluit …

Muskusrat

MuskusratMuskusratHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 3.18 Wet natuurbescherming.Het Aanwijzingsbesluit …

Zilvermeeuw

ZilvermeeuwZilvermeeuwDe zilvermeeuw is een broedvogel van de kust, vooral op de Waddeneilanden en in de Delta, waar kolonies zijn in duinen, op kwelders en dijken. Vroeger werd ook gebroed in kolonies in de duinen. Eind jaren zestig verschenen vossen in …

Meerkoet

MeerkoetMeerkoetDe Meerkoet is een in Zuid-Holland veel voorkomende soort. Overal waar zoet water is met wat oevervegetatie kun je ze vinden. Ze eten waterplanten, zoetwaterdiertjes en gras. Met name in de winter foerageren ze in grote aantallen in weilanden en …

Wasbeerhond

WasbeerhondWasbeerhondHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 3.18 Wet natuurbescherming.Het Aanwijzingsbesluit …

Konijn

KonijnKonijnJachtHet konijn behoort tot de beschermde inheemse diersoorten en is in artikel 3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. Vanaf jachtseizoen 2022-2023 is de jacht op het konijn niet meer geopend. De jachthouder kan tijdens het jachtseizoen …

Kolgans

KolgansKolgansKolganzen broeden van oorsprong niet in Nederland maar in Noord-Rusland, arctisch Canada, Zuidwest-Alaska en West-Groenland. De oorsprong van broedende kolganzen in het vrije veld ligt in 1988 toen een verbod op het houden van lokganzen ten behoeve van de jacht …

Knobbelzwaan

KnobbelzwaanKnobbelzwaanDe knobbelzwaan is de grootste herbivore watervogel van ons land. Volwassen vogels wegen 9 kg (vrouwtjes) tot 11.5 kg (mannetjes). Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit water­planten, die tot een diepte van ca. 1 m kunnen worden bereikt, en cultuurgras. Daarnaast wordt in …

Kauw

KauwKauwKauwen zijn intelligente vogels die in groepen leven met een uitgebreide sociale structuur. Ze zijn te herkennen aan hun lichtgrijze nek en achterhoofd en hun lichte iris. Het beheer van kauwen is voorlopig niet mogelijk. In een uitspraak over een …

Indische gans

Indische gansIndische gansHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 3.18 Wet …

Houtduif

HoutduifHoutduifDe houtduif (Columba palumbus) is een vogel die een voorkeur heeft voor kleinschalig agrarisch cultuurland en stedelijk gebied. Alleen in een boomloos landschap kan het dier plaatselijk niet voorkomen en ook in grote bosgebieden kan de stand van de houtduif …

Haas

HaasHaasDe haas (Lepus europaeus) of Europese haas behoort net als het konijn tot de haasachtigen, of dubbeltandigen. De haasachtigen hebben achter de grote bovensnijtanden een paar extra tanden staan. Daarin onderscheiden zij zich van de knaagdieren. Hazen en konijnen vertonen …

Grauwe gans

Grauwe gansGrauwe gansDe grauwe gans is met gemiddeld elf jaar (in niet-bejaagde populaties) een langlevende vogelsoort die voor zijn levensduur tamelijk grote legsels van vier tot zeven eieren produceert. De standvogelpopulatie van grauwe ganzen is de meest omvangrijke standganzenpopulatie in …

Fazant

FazantFazantDe fazant (Phasianus colchicus) behoort tot de fazantachtigen van de orde van de hoendervogels. Het mannetje (de haan) heeft een prachtig gekleurd verenkleed. De staart is opvallend lang (circa 40 cm), bruin-goudkleurig en dwars gestreept. De kop van de haan …

Ekster

EksterEksterDe ekster is een slimme, zwart-witte vogel die tot zijn derde jaar in ‘jeugdbendes’ leeft. De ekster heeft een gevarieerd dieet, dat tijdens het broedseizoen verrijkt wordt met eieren en jongen van andere vogels. Eksters zijn heel nieuwsgierig en onderzoekend …

Damhert

DamhertDamhertDamherten leven meestal in groepen en stellen geen hoge eisen aan hun omgeving. Ze kunnen in veel verschillende typen leefgebieden overleven, zowel in bossen als in overgangen van bos naar open plekken, landbouwgebieden en duinen, als er maar voldoende voedsel …

Brandgans

BrandgansBrandgansBrandganzen broeden van origine niet in Nederland. Ze kwamen vanuit Rusland naar Nederland en Duitsland om te overwinteren. Sinds de jaren ‘80 heeft de brandgans zich in Nederland en omliggende landen ook gevestigd als broedvogel, waarschijnlijk grotendeels vanuit ontsnapte tamme …

Beverrat

BeverratBeverratHet is niet verboden exoten en verwilderde dieren te verstoren, te doden of om hun nesten of holen te vernietigen. In sommige gevallen is echter wel toestemming van de provincie nodig via een opdracht volgens artikel 3.18 Wet natuurbescherming.Het Aanwijzingsbesluit …

Bever

BeverBeverBevers zijn oeverbewonende zoogdieren. Ze zijn vooral in de schemering en de nacht actief; overdag rusten ze meestal in een burcht gemaakt van takken of in een hol of bij warm weer ook wel bovengronds in de buitenlucht in een …

Canadese gans

Canadese gansCanadese gansCanadese ganzen komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Hoewel trans-Atlantische dwaalgasten in Nederland zijn vastgesteld, zijn de Canadese standganzen in Nederland uitsluitend dieren die niet op eigen kracht, maar door menselijk handelen hier zijn gekomen. In de negentiende eeuw is …